See PRO editionSee PRO edition

 
  • หน่วยธุรกิจ CNB
  • บจก. ไซเบอร์แทรคซ์
  • ห้องเลขที่ 2731 ชั้น 27 อาคาร คิว เฮาส์ ลุมพินี
  • เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • โทรศัพท์: 083.055.5503

 

อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

(Q House Lumphini)

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินี

(Lumphini MRT Station)